Kasy fiskalne w smartfonie, ale paragon ciągle papierowy.

Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło projekt przepisów o kasach fiskalnych w formie oprogramowania. Wynika z niego, że już od przyszłego roku nie trzeba będzie mieć osobnych urządzeń. Wystarczy zainstalowanie specjalnego programu w smartfonie. Projektowane przepisy utrzymują jednak obowiązek wystawiania papierowych paragonów.

 

Kasy w postaci oprogramowania będą mogły być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Będą musiały też posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta. Będzie on ważny siedem lat od wystawienia. Certyfikaty producentów będą rejestrowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zbiorze zaufanych certyfikatów Ministerstwa Finansów.

 

Będą dwa rodzaje kas

 

Projekt rozporządzenia przewiduje szprowadzenie dwóch rodzajów kas fiskalnych. Pierwszą grupę mają stanowić kasy ogólne. Będą one przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji. Drugą grupą będą kasy o zastosowaniu specjalnym. Chodzi tu o kasy, które będą uwzględniały ich szczególne zastosowanie. Będą musiały odpowiadać szczególnym wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Chodzi tu m.in. o kasy:

 

·         przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką,

 

·         do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,

 

·         do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego,

 

·         rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie.

 

Połączenie z drukarką i wystawianie paragonów konieczne

 

W dalszym ciągu konieczne będzie wystawianie paragonów w formie papierowej. Z tego względu, podatnik będzie musiał zapewniać połączenie kasy z drukarką. Paragraf 11 projektowanego rozporządzenia przewiduje, że podatnicy, prowadząc ewidencję, będą wystawiać i wydawać nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności. Od tej zasady będzie jeden wyjątek. Zgodnie z projektowanym  § 16, w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik będzie mógł nie wystawiać paragonu fiskalnego, jeżeli zapewni nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w wymaganiach technicznych dla kas, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

Interesujące jest to, że pozostawiono obowiązek dokonywania wydruku i wydawania paragonów. Biorąc pod uwagę dynamicznie postępujący proces digitalizacji, wydaje się nieuniknione zastąpienie papierowych paragonów dokumentami w formie cyfrowej. Jego zdaniem, nieszprowadzenie takiego rozwiązania na etapie obecnego projektu jest spowodowane brakiem wystarczająco dobrej alternatywnej koncepcji w stosunku do papierowych paragonów.

 

Rejestrację ułatwiłoby stosowanie specjalnej aplikacji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu można by uniknąć konieczności drukowania paragonów a zamiast tego otrzymywać potwierdzenie transakcji na telefon. Podkreśla jednak, że analiza przepisów projektowanego rozporządzenia wskazuje na to, że te oczekiwania były jednak zbyt duże. MF nie udostępni aplikacji na telefon, będą one opracowywane przez producentów według wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

 

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 kwietnia – 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwolnienie z PIT dla młodych.

 

Od 1 sierpnia obowiązują przepisy ustawy o PIT wdrażające zwolnienie z podatku dochodów pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Ministerstwo Finansów przygotowało przykładową treść oświadczenia, które osoby do 26. roku życia mogą złożyć płatnikom (pracodawcom lub zleceniodawcom), aby ci nie pobierali zaliczek na PIT. Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT).

Zwolnienie od 1 sierpnia 2019 r.

Zmienione przepisy ustawy o PIT szprowadzające zwolnienie uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Na czym polega ulga?

Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

 

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli ktoś zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

 

To zwolnienie jest określone w nowym pkt 148 w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. (art. 21 ust. 39 ustawy o PIT)

 

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148:

 

koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. (art. 22 ust. 3b ustawy o PIT)

 

suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. (art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT)

Składki ZUS i NFZ bez zwolnienia

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

 

 

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/zwolnienia/3030961,Zwolnienie-z-PIT-dla-mlodych-wzor-oswiadczenia.html

 

Elektroniczny wykaz podatników VAT (white list)

Od 1 września 2019 r. zacznie funkcjonować jeden elektroniczny wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT- white list). Wykaz ten będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i znajdą się w niej podmioty zarejestrowane jako czynni lub zwolnieni podatnicy VAT (w tym podmioty, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona) oraz podmioty w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT. Wykaz ten będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Finansów.

 

Będzie to lista scalająca narzędzia używane do tej pory, służące do sprawdzania statusu podatników, listę wykreślonych i niezarejestrowanych podatników. Będzie istniała możliwość sprawdzenia od kiedy podatnicy są zarejestrowani, możliwość sprawdzenia ich adresu, nazwy, daty wykreśleń, przywróceń, tak, żeby podatnik sprawdzający swojego kontrahenta miał pełną wiedzę o tym, co się z jego kontrahentem działo na przestrzeni czasu. Do tego bardzo istotna zmiana – będzie można sprawdzić rachunek rozliczeniowy, który będzie ujawniony na tej liście.

 

Narzędzie będzie dostępne od 1 września 2019 roku w zakresie możliwości sprawdzania, weryfikacji kontrahentów, natomiast od 1 stycznia 2020 roku wchodzą obowiązki związane z płatnościami na rachunki ujawnione w tym wykazie.

 

Celem tzw. białej listy jest zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Podstawą systemu VAT-owskiego jest posiadanie właściwej bazy podatników. Najlepiej pokazuje to przykład, co się wydarzyło na przełomie lat 2016-2018, kiedy okazało się, że z bazy podatników zarejestrowanych ubyło prawie 300 tys. podatników. Okazało się, że te 300 tys. podatników nie powinno posiadać statusu podatnika VAT, z różnych przyczyn.